การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ

การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ การเสียสละทรัพย์สิน การเสียสละแรงาน การเสียสละเวลา การเสียสละ ร่างกาย

การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ

การเสียสละนั้นเป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “ทาน” ในพระพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งก็หมายความว่า เป็นการที่คุณสละสิ่งที่ตนเองนั้นมีอยู่ให้คนอื่นที่จำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นเช่นกัน เพื่อให้เขาสามารถพ้นต่อความทุกข์ยากได้ หรือพ้นจากความเดือดร้อนนั้นได้ การเสียสละไม่ได้หมายถึงการสละสิ่งที่มีตัวตน หรือทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการเสียสละความสามารถของตนเอง และการเสียสละเวลาของตนเอง ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ หลักในการเสียสละมีดังต่อไปนี้

  1. การเสียสละทรัพย์สิน เป็นการให้ทาน หรือบริจาคทรัพย์สินบางอย่างให้กับคนที่ต้องการใช้มันจริงๆ เพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิต หรือพ้นทุกข์ได้ แม้จะชั่วคราวก็ตาม การบริจาคทรัพย์สินเพื่อคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นการเสียสละอย่างง่ายๆ ที่สามารถทำกันได้ โดยทรัพย์สินที่ว่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มากมายอะไรเลยก็ได้(และไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียว) ยกตัวอย่างเช่น การเสียสละเงินรายได้ได้จำนวนหนึ่ง เพื่อบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือการบริจาคเสื้อผ้าให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนบนดอยสูงอันห่างไกล การบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในชนบท เป็นต้น
  2. การเสียสละแรงาน หมายถึงการให้ทานโดยใช้แรงงานให้แก่บางคน หรือบางสถานที่ ที่มีความจำเป็นบางประการ โดยส่วนมากแล้วมักเป็นสถานที่ส่วนรวมภายในชุมชน หรือภายในองค์กร ซึ่งการใช้ความสามารถหรือแรงงานในการทำบางอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเรียกว่าเป็นการเสียสละเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น การเสียสละแรงงานของคนในชุมชน เพื่อซ่อมแซมศาลาการเปรียญที่ถูกพายุพัดจนเสียหาย การเสียสละแรงงานของวัยรุ่นทำการลอกคลองที่มีขยะ และผักตกชวาอยู่มากมายจนกีดขวางทางเดินของน้ำ เป็นต้น
  3. การเสียสละเวลา หมายถึงการเสียสละเวลาในการอยู่ร่วมกับครอบครัวกับคนที่ตนเองรัก เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือในที่เสี่ยงต่ออันตราย ยกตัวอย่างเช่น เหล่าทหารแถบชายแดนที่ต้องเสียสละเวลาในการอยู่ร่วมกับครอบครัว เพื่อทำหน้าที่เป็นรั้วปกป้องอธิปไตยของชาติ หรือ ผู้ที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน เช่น ตำรวจในป้อม คนเก็บขยะ พนักงานกวาดถนน พนักงานซ่อมถนน เป็นต้น
  4. การเสียสละ ร่างกาย เป็นการเสียสละชั้นสูง ที่ใช้อวัยวะ หรือร่างกายของตนเองในการต่อชีวิตให้กับผู้อื่น เช่นการบริจาคเลือด การบริจาคอวัยวะของตนเอง เมื่อตนเองเมื่อเสียชีวิตแล้ว จัดได้ว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ และให้อานิสงส์อย่างมาก

สรุปแล้ว การเสียสละ นั้นเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ที่พึงมี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข และสามารถสร้างสังคมที่ดีได้ เพราะการเสียสละนั้นเป็นแนวทางที่สามารถทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยได้นั่นเอง