ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลคืออะไร ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญของข้อมูล ประเภทของข้อมูล มีอะไรบ้าง

ข้อมูลคือ ข้อมูลหมายถึงอะไร ความสำคัญ ประเภทของข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล หมายถึง อะไร

ข้อมูลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Data นั้นหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ในลักษณะของการจดบันทึกเป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลประเภทที่มีการจดบันทึกแล้ว ยังรวมถึงประเภทที่มีการบันทึกลงในสื่อต่างๆ เป็นรูปแบบของภาพ เสียง และวิดีโอก็ได้ ข้อมูลที่ดีที่สุดคือจะต้องมีความสดใหม่ มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดและ มีความแม่นยำตรงกันความเป็นจริงมากที่สุด

ความสำคัญของข้อมูล

ข้อมูล มีความสำคัญในกิจกรรมทุกอย่าง เพราะจะช่วยในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ในการทำงานและการทำธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกประเภท เพราะข้อมูลนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน การลงทุนของบริษัท องค์กร เป็นต้น

ข้อมูลนั้นมีแหล่งที่มา 2 ประเภทดังนี้

1. แหล่งของมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่มีการรับมาโดยตรงจากแหล่งต่างๆ โดยเป็นข้อมูลที่ผู้รวบรวมจะได้รับมาโดยตรง จากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การจดบันทึก การถ่ายภาพและวิดีโอ เป็นต้น ข้อมูลแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีความสดใหม่ มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด และเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอีกด้วย
2. แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล ที่มีการได้จากข้อมูลที่ผู้อื่นได้ทำการรวบรวมไว้อแล้วอีกทีหนึ่ง มักอยู่ในรูปของข้อมูลที่ผ่านการย่อยสลายแล้ว และไม่เป็นปัจจุบันมากนัก เช่น ข้อมูลด้านสถิติต่างๆ อาทิจำนวนประชากร สถิติส่งออกของประเทศ สถิติผู้เข้าชมกีฬา เป็นต้น

ข้อมูลยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

– ข้อมูลจากการนับ หรือ Counting Data เป็นข้อมูลประเภทตัวเลข ที่ได้จากการนับจำนวนคนหรือสิ่งต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชมกีฬาสีของปีนี้ จำนวนรถที่เข้ามายังลานจอดรถในช่วง 7 วันมานี้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลประเภทนี้มักจะมีการเก็บตามช่วงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับการใช้วิเคราะห์ หรือตรวจนับ

– ข้อมูลจากการวัด หรือ Measurement Data เป็นข้อมูลประเภทที่ได้จากการวัด ด้วยมาตรฐานต่างๆ (ส่วนมากเป็นมาตรฐานสากลที่อ้างอิงได้) และด้วยเครื่องมือตามมาตรฐานนั้น เช่น ระยะห่างของรถแต่ละคันที่จอดในสนาม ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้าน ความยาวของท่อนฟืน เป็นต้น

– ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต หรือ Ob Salvation Data เป็นข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคน สัตว์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักเป็นข้อมูลประเภทที่มีการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลตัวเลข และข้อมูลทั่วไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องทำการวิเคราะห์ก่อนนำสรุปและนำไปใช้งาน

– ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ หรือ Interview Data เป็นข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย การสอบถามโดยตรงระหว่างผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือประสบการณ์บางอย่าง