คำนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำนาม ตัวอย่างคำนามมีอะไรบ้าง

คำนามในภาษาไทยมีลักษณะอย่างไร คำนามคืออะไร ความหมายของคำนาม ลักษณะของคำนาม หน้าที่ของคำนาม ตัวอย่างคำนามมีอะไรบ้าง

คำนามคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำนาม ตัวอย่างคำนามมีอะไรบ้าง

คำนามคืออะไร

คำนามนั้นเป็นคำพื้นฐานชนิดหนึ่งในภาษาไทย โดยเป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ พืช สถานที่ อาการ ฯลฯ ซึ่งคำนามนั้นเป็นคำที่จัดเป็นคำชนิดแรกที่ต้องมีในภาษาไทย (ภาษาไทยจะประกอบด้วย นาม+กริยา+กรรม จึงจะสมบูรณ์ครบประโยค) คำนามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังต่อไปนี้

คำนามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ชนิด

1. คำสามานยนาม หรือคำนามทั่วไป เป็นคำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของทั่วไป โดยไม่มีการเจาะจงลงไป จะเป็นการเรียกรวมๆ กันไปในแต่ละอย่าง แต่ละชนิด เช่น เสือ หมา กา ไก่ ปากกา ดินสอ สมุด ต้นไม้ เห็ด ต้นไผ่ เป็นต้น

2. คำวิสามานยนาม หรือคำนามเฉพาะ เป็นคำที่ใช้เรียก คน สัตว์ และสถานที่โดยใช้ชื่อเฉพาะเจาะจงที่มีการตั้งไว้ เช่น นายสมชาย นางสาววิยะดา เด็กชายบอย หมู่บ้านดงลาน อำเภอปักธงชัย โรงเรียนบ้านน้อยนาดง เป็นต้น

3. ลักษณะนาม เป็นคำนามชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการบ่งบอกลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ เพื่อให้ทราบถึงรูปร่างลักษณะของสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจน เช่น นักเรียน 3 คน หมา 5 ตัว ดินสอ 10 แท่ง เงิน 100 บาท รถ 2 คัน พระสงฆ์ 9 รูป เป็นต้น

4. คำสมุหนาม เป็นคำนามที่ใช้ในการแสดงหมวดหมู่ของคำนามเฉพาะและคำนามทั่วไป เพื่อบอกให้ทราบว่าคำนามนั้นๆ มีจำนวนมาก เช่น กอหญ้า ฝูงวัว หมู่บ้าน พวกนั้น กลุ่มคน ฝูงชน เป็นต้น

5. อาการนาม เป็นคำนามที่ใช้ในการบ่งบอกลักษณะของอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง มักเป็นคำที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีความหมาย แต่จะใช้ขยายคำอื่นแทน อาการนามโดยทั่วไปจะมีคำว่า “การ” และ “ความ” นำหน้าคำอื่นเช่น การงาน ความรัก ความคิด ความฝัน การนอน การพูด การกิน เป็นต้น

ตัวอย่างหน้าที่ของคำนาม

– คำนามทำหน้าที่เป็นประธานของรูปประโยค เช่น สมชายกินขนม , ผึ้งต่อยหมา , ครูสอนนักเรียน , แม่ทำกับข้าวเป็นต้น

– ทำหน้าที่เป็นกรรมของรูปประโยค เช่น น้องเล่นกับหมา , พ่อกินแตงโม , คนรักนก เป็นต้น

– ทำหน้าที่เป็นตัวขยายความหมายของคำนามอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของคำนั้นๆ มากขึ้น หรือบอกรายละเอียดของคำนั้นๆ เช่น พ่อเป็นทหารเรือ , แม่เป็นข้าราชการครู ,เจ้าดำเป็นหมาบางแก้ว เป็นต้น

– ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำอื่นๆ เช่น เด็กชายน้อยเป็นนักเรียน , คุณสมศรีเป็นภรรยาคุณสมบัติ , นายอูดเป็นภารโรง เป็นต้น

– ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำนาม หรือคำกริยาอื่นๆ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของรูปประโยคมากขึ้น เช่น แม่ไปวัดวันอาทิตย์ , ยายเดินทางไปกรุงเทพเมื่อเช้า , แดงไปที่ไร่ตอนสาย เป็นต้น

– ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขานต่างๆ เช่น สมชาย มานี่หน่อย , ครูครับมีคนมาหา , หมอ ช่วยผมด้วย เป็นต้น

– ทำหน้าที่ขยายคำกริยาให้มีความชัดเจนมากขึ้นในรูปประโยค เช่น พ่อไปโรงพยาบาล , เด็กชายสาทิตเป็นลูกเสือสำรอง