คำสันธานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสันธาน ตัวอย่างคำสันธานมีอะไรบ้าง

คำสันธานในภาษาไทยมีลักษณะอย่างไร คำสันธานคืออะไร ความหมายของคำสันธาน ลักษณะของคำสันธาน หน้าที่ของคำสันธาน ตัวอย่างคำสันธานมีอะไรบ้าง

คำสันธานคืออะไร ความหมาย ลักษณะของคำสันธาน ตัวอย่างคำสันธานมีอะไรบ้าง

คำสันธาน เป็นคำประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการเชื่อมคำ ข้อความหรือประโยคที่อยู่ติดกันให้เป็น คำหรือข้อความเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้ประโยค หรือข้อความนั้นๆ มีรูปแบบที่กระชับ กร่อนคำที่ไม่ต้องการเอ่ยซ้ำทิ้งไปและมีความสละสลวยไม่ฟุ่มเฟือย

คำสันธาน มี 4 ประเภทดังนี้

1. คำสันธานที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมคำ หรือข้อความ ตลอดจนประโยค ให้มีความหมายคล้อยไปในทางเดียวกัน หรือมีความหมายคล้อยตามกันไป โดยจะใช้คำต่อไปนี้ในการเชื่อม และ กับ ก็ ครั้ง…ก็ เมื่อ…ก็ พอ..ก็ ตัวอย่างในการใช้คำในการเชื่อมรูปประโยค : พอฝนซา ฟ้าก็ใส , ฉันกับเขาเป็นเพื่อนกัน , เมื่อถึงเวลาเช้าเหล่านกกาก็เริ่มออกหากิน , แม่เป็นกินข้าวกับไข่เจียวและแกงเผ็ด เป็นต้น

2. คำสันธาน ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมคำ หรือข้อความ ตลอดจนประโยคให้มีความหมายไปกันคนละทาง หรือการเขื่อมให้เกิดความขัดแย้งกันของรูปประโยค โดยใช้คำเหล่านี้ในการเชื่อม ทว่า แต่ แต่ทว่า… ถึง…แม้ แม้….ก็ ตัวอย่างในการใช้คำเชื่อมรูปประโยค : เขากินเก่งแต่ไม่อ้วนเลย , ถึงเขาจะเป็นคนเก่งแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จ , แม้เด็กจนนี้จะเรียนไม่เก่งแต่ก็ขยันเรียนมาก เป็นต้น

3. คำสันธาน ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมใจความให้เกิดความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกัน มักจะใช้คำเหล่านี้ในการเชื่อมรูปประโยค ดังนั้น เพราะฉะนั้น ฉะนั้น เพราะ…จึง จึง เหตุ ดังนั้น…จึง ตัวอย่างการใช้คำเชื่อมรูปประโยค : เขาเป็นคนกินเก่งดังนั้นเขาจึงอ้วน , เพราะเขาเดินเร็วเราจึงตามไม่ทัน , เขาเป็นครูที่ใจดีดังนั้นนักเรียนจึงชื่นชอบเขา , หมาตัวนั้นพิการมันจึงเดินได้ไม่คล่อง เป็นต้น

4. คำสันธาน ที่ทำหน้าที่เชื่อประโยคแล้วเกิดรูปประโยคที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้คำดังต่อไปนี้ในการเชื่อม มิฉะนั้น หรือ ไม่…ก็ ไม่เช่นนั้น ตัวอย่างในการใช้เชื่อมรูปประโยค : ต้องมาทำงานก่อน 8.00 น. มิฉะนั้นจะถูกหัวหน้าตักเตือน , เธอจะทำการบ้านวิชาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ , เราต้องเรียนจบภายในปีนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันเพื่อน เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คำสันธาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

– มีหน้าที่ในการเชื่อมคำ ข้อความ กลุ่มคำหรือรูปประโยค ให้มีความกระชับ ความสวยงามและสละสลวย โดยอาจจะมีความหมายไปในทางเดียวกัน ตรงกันข้ามกัน ความหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือความหมายจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
– ช่วยกร่อนคำที่ไม่จำเป็น ทำให้เนื้อความกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ เช่น พ่อเลิกงาน+พ่อกลับบ้าน = เมื่อพ่อเลิกงานพ่อก็กลับบ้าน , เขาเป็นคนใจดี + เขารักหมา = เขาเป็นคนใจดีเขาจึงรักหมา เป็นต้น