คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย คุณธรรม 4 ประการ อันเป็นแนว พระราชดํารัส พระราชดํารัสเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

คุณธรรม 4 ประการ นั้นเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่น ซึ่งแนวทางของคุณธรรม 4 ประการนี้ได้รับการพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานเอาไว้ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยคุณธรรม 4 ประการนั้นประกอบด้วย

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย

  1. การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นคุณธรรมที่หมายถึงการปฏิบัติตนง่ายๆ ในสังคมที่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง โดยแนวทางการปฏิบัติตนนั้นเริ่มจากการมีความคิดที่ดีก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นรู้จักการแสดงออกผ่านการทำและการพูดที่ดี มีปิยวาจา รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา รู้อะไรควรพูดและอะไรไม่ควรพูด อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ หากทุกคนสามารถยึดหลักแนวทางคิดดี พูดดี ทำดีกันเอาไว้เสมอ ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น เต็มไปด้วยความสงบสุข
  2. การเน้นเกื้อกูล ช่วยเหลือกัน คุณธรรมในข้อนี้หมายถึงการที่คนในสังคมนั้น มุ่งเน้นแต่จะช่วยเหลือกันด้วยน้ำใจเป็นหลักใหญ่ ไม่ใช่อยู่ใครอยู่มัน อยู่แบบไม่เกื้อกูลกันเลย เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดสังคมเห็นแก่ตัวกันขึ้นมา ซึ่งก็ยากที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างมุ่งเน้นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้สามารถขับเคลื่อนสังคม หรือองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่ยากอีกด้วย
  3. การปฏิบัติตนให้อยู่บนความถูกต้องชอบธรรม เป็นคุณธรรมที่หมายถึงการอดทนอดกลั้น ต่อการกระทำผิด แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีความเย้ายวนใจ และชี้ชวนให้ทำมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ควรที่จะไตร่ตรองให้มาก ถึงสิ่งที่จะตามมาหากลงมือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นลงไป ว่ามันจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นขนาดไหน การฝึกตนตามหลักคุณธรรมในข้อนี้ จะทำให้เราเกิดความละอายต่อบาป และการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งปวง ส่งผลทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น
  4. การรู้จักการละวางสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ บ่อเกิดความไม่ดีทั้งหลาย สำหรับแนวทางในข้อนี้ นั้นมุ่งเน้นให้เรานั้นรู้จักละวาง หรือเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหา และความทุกข์ยากทั้งปวง เช่น เรื่องของยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ทั้งหลาย นอกจากนั้นยังมีความหมายรวมถึงการรู้สึกเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม รู้จักละวางผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวม คนในสังคม องค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายของสังคมและองค์กรนั้นๆ ต้องการได้