พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง

พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง

พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร

พรหมวิหาร 4 นั้นเป็นหลักธรรม หรือแนวทางการปฏิบัติตน สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือผู้นำ ผู้ปกครอง อันจะช่วยทำให้สามารถปกครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจของคนในปกครอง เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่ทำอยู่นั้น สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

ทั้งนี้ พรหมวิหาร 4 ยังสามารถนำเอามาปรับใช้งานในครอบครัว สำหรับหัวหน้าครอบครัวได้อีกด้วย โดยจะยังผลทำให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สำหรับหลักพรหมวิหาร 4 มีดังต่อไปนี้

หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง

  1. เมตตา เป็นหลักที่หมายถึงการให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่อยู่ในการปกครอง หรือผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า การให้ความเมตตาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น ในยนามที่เขาตกอยู่ในความยากลำบากด้วย เช่น หัวหน้างานปลอบใจพนักงาน เมื่อได้ข่าวว่าเขาสูญเสียญาติ จากอุบัติเหตุ เป็นต้น สำหรับหลักเมตตานี้คุณยังสามารถนำเอาไปใช้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในการปกครองได้ด้วย เช่น เมตตาแก่เด็ก คนชรา หรือสัตว์ต่างๆ
  2. กรุณา เป็นหลักที่มีความคล้ายคลึงกับหลักเมตตา แต่กรุณานั้นจะต่างไปตรงที่การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้เขาเหล่านั้นรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือพ้นทุกข์ บรรเทาโศกลงได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกน้องได้รับอุบัติเหตุ หัวหน้าก็รีบไปเยี่ยม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล หรือ การบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น หลักกรุณรายังครอบคลุมถึงการวางอคติ การลดทิฐิ และลดความตะหนี่ลง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
  3. มุทิตา เป็นหลักที่หมายถึงการวางตัวของผู้นำ หัวหน้า หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูง โดยควรวางตัวให้น่าเชื่อถือ สมกับเป็นผู้ใหญ่ ที่ได้รับการนับหน้าถือตา หลักมุทิตานี้โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นแนวทางในการปกครอง ที่ให้ผู้นำนั้นลดการริษยา หรือเห็นลูกน้องได้ดีไม่ได้ ลงไป นอกจากนั้นยังต้องให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่อยู่ในปกครองทุกรูปแบบ ทุกวิถีทางอีกด้วย เมื่อทำดีก็ควรชมเขา เมื่อเขาทำผิดทำพลาด ก็ต้องตักเตือน แก้ไข และชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเขา
  4. อุเบกขา เป็นหลักแห่งการวางเฉย การวางเฉยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยนะครับ หากแต่เป็นการวางเฉยต่อสิ่งไม่ดีต่างๆ เช่น การทำร้าย ทางกาย วาจา การให้อภัยต่อสิ่งที่คนอื่นทำให้เราโกรธ ตลอดจนการระงับความโกรธแค้น อาฆาตแก่ผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น หากเราได้ยินคนในปกครองนินทาว่าร้าย ก็ให้วางเฉยเสีย แล้วนำเอาคำว่ากล่าวนั้นมาสำรวจ และปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากนั้นก็อย่าไปผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตแก่คนที่นินทาเรา เป็นต้น