ลักษณะนามคืออะไร ตัวอย่างคำลักษณะนาม ประเภทคำลักษณะนาม

ลักษณะนามคืออะไร ตัวอย่างคำลักษณะนาม ประเภทของคำลักษณะนาม ลักษณะนามบอกชนิด บอกหมวดหมู่ การบอกสัณฐาน บอกจำนวน บอกอาการ

ลักษณะนามคืออะไร ตัวอย่างคำลักษณะนาม ประเภทคำลักษณะนาม

คำลักษณะนามคืออะไร

ลักษณะนามนั้นเป็นคำที่ใช้บ่งบอกประเภท หรือชนิดของคำนาม ซึ่งเป็นคำที่ช่วยขยายความหมายของคำนามนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นแบบไหน ซึ่งลักษณะนามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ลักษณะนามบอกชนิด เป็นลักษณะนาม ที่มีการใช้เพื่อบอกชนิดของคำนาม ว่าเป็นชนิดไหน โดยมากมักเป็นคำลงท้ายตามคำนาม เพื่อบ่งบอกให้รู้ถึงลักษณะของคำนามนั้น แต่ก็มีการใช้นำหน้าคำด้วยเช่นกัน สำหรับหลักในการใช้ลักษณะนามบอกชนิดได้แก่
– ถ้าเป็นคำนามที่หมายถึงคน ให้ลงท้ายหรือขึ้นต้น ด้วยคำว่า คน
– ถ้าเป็นคำนามที่หมายถึง ภูตผี ปีศาจ ยักษ์ อมนุษย์ ต่างๆ ให้ใช้คำลงท้ายว่า ตน
– ถ้าเป็นคำนามที่หมายถึงพระ ให้ลงท้ายว่าองค์
– พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ ก็จะใช้คำว่า พระองค์
– ถ้าเป็นคำนามที่หมายถึง สัตว์ และสิ่งของบางชนิด อย่างพวกเก้าอี้ โต๊ะ ตุ๊กตา ฯลฯ ให้ใช้ว่า ตัว
– ผลไม้ จะใช้คำว่า ใบ หรือ ผล

2. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ สำหรับคำลักษณะนามประเภทนี้เป็นคำลักษณะนาม ที่ใช้ในการบอกหมวดหมู่ของคำนามว่าหมวดหมู่นั้นใช้ว่าอย่างไร จะมีหลักในการใช้งานดังต่อไปนี้
– คำนามที่หมายถึงการรวมตัวกันมากๆ ของคน หรือสิ่งของบางชนิด ให้ใช้ว่า กอง เช่น กองทัพ กองทหาร กองดิน กองหิน แต่ถ้าเป็นคนและสัตว์ที่จัดอยู่ในพวกเดียวกัน มีลักษณะเหมือนกัน จะใช้คำว่า พวก หรือเปล่า แทน เช่น นักเรียนพวกนั้น คนพวกนั้น สัตว์เหล่านั้น เป็นต้น
– คำนามของกลุ่มคนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมบางอย่าง จะใช้ว่า วง เช่น วงดนตรี นักร้อง วงตะกร้อ เป็นต้น
– คำนามที่หมายถึงสัตว์ชนิดเดียวกันจำนวนมาก จะใช้ว่า ฝูงหรือโขลง เช่น ฝูงหมาป่า , โขลงช้างป่า , ฝูงลิง เป็นต้น

3. ลักษณะนามที่ใช้ในการบอกสัณฐาน เป็นคำที่ใช้บอกลักษณะ รูปร่าง หรือสัณฐานแก่คำนามนั้นๆ เช่น
– สิ่งของที่มีลักษณะกลม จะใช้คำว่า วง เช่น แหวน 1 วง กำไล 1 วง
– สิ่งของที่มีลักษณะแบน จะใช้คำว่าแผ่น เช่น กระดาษ 1 แผ่น , กระดาน 1 แผ่น แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่แบนและกว้าง จะใช้คำว่าผืน เช่น ที่ดิน 1 ผืน , เสื่อ 2 ผืน , พรม 5 ผืน ฯลฯ

4. ลักษณะนามที่ใช้ในการบอกจำนวน หรือมาตราของคำนาม เป็นคำลักษณะนามที่มักใช้ในการนับเป็นส่วนใหญ่ เช่น
– สิ่งของที่มีจำนวน 2 ชิ้น และมีลักษณะเข้าคู่กัน เรียก 1 คู่ เช่น ถุงมือ 1 คู่
– คน สัตว์ สิ่งของ ที่มีจำนวน 12 จะใช้คำว่าโหล (แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กับคนหรือสัตว์) เช่น ดินสอ 1 โหล เท่ากับ 12 แท่ง

5. ลักษระนามที่ใช้บอกอาการ เป็นคำที่ใช้บอกลักษณะอาการของคำนาม เพื่อให้รู้ถึงกรรมวิธี หรืออาการของคำนามนั้นๆ เช่น
– สิ่งที่ถูกมัดรวมกัน มักจะใช้คำว่า มัด เช่น ข้าวต้ม 1 มัด , ฟืน 2 มัด
– สิ่งของที่มีลักษณะยาว แต่เกิดจากการใช้สิ่งของแบนๆ ทำการม้วน เรียกว่า มวน เช่น มวนบุหรี่ เป็นต้น