ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมายของศีล 5 คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล ปาณาติ อทินนาทานา กาเมสุมิจฉาจารา มุสาวาทา สุราเมรยมัชปมาทัฎฐานา

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

ศีล 5 คืออะไร ความหมายของ ศีล 5

สำหรับชาวพุทธแล้ว ศีล 5 เป็นศีลที่ถือได้ว่ารักษาได้ง่ายมากที่สุด เนื่องจากมีข้อบังคับน้อย ฆราวาสทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่เหมือนการรักษาศีลของผู้ปฏิบัติธรรม หรือพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมีการงดเว้นข้อห้ามมากมายหลายประการ ซึ่งประวัติของศีล 5 นั้น มีมาแต่ครั้งก่อนพุทธกาล เป็นหลักในการปฏิบัติตนของคฤหัสถ์อยู่แล้ว ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้เป็นข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากความเสื่อมทั้งปวง โดยศีล 5 มีดังต่อไปนี้

ศีล 5 มีอะไรบ้าง คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

ปาณาติ ปาตา เวรมณี เป็นศีลข้อที่ว่าด้วยการงดเว้นการฆ่าสัตว์ การทรมาน การตัดชีวิตผู้อื่น หรือสัตว์อื่นๆ โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เชื่อว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะทำให้เกิดการฆ่าแกงกันเรื่อยๆ ไปไม่จบไม่สิ้น อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อนี้คือ จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติ มีชีวิตยืนยาว ปราศจากโรคภัยต่างๆ คอยเบียดเบียน

อทินนาทานา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามลักทรัพย์ การได้ทรัพย์สินมาเป็นของตนเองอย่างไม่ถูกต้อง การฉ้อโกง ทั้งนี้การลักทรัพย์ การขโมย หรือการฉ้อโกงไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นวัตถุอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ด้วย อานิสงส์ของการรักษาศีลในข้อที่ 2 นี้ กล่าวคือจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ เงินทองของมีค่าต่างๆ จะปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม หรือถูกฉ้อโกง

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามการผิดประเวณี กับผู้ที่ไม่ใช่ สามีหรือภรรยาของตนเอง เช่น ลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือภรรยา สามีของผู้อื่น ทั้งนี้หากไม่รักษาศีลข้อนี้ อาจจะส่งผลทำให้เกิดความร้ายแรงต่างๆ ตามมาได้ เช่น ทะเลาะเบาะแว้ง การฆ่ากัน การโกหก เป็นต้น อานิสงส์ของการรักษาศีลในข้อนี้ คือ คนในครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบงสุข ปราศจากการทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เข้าใจกัน

มุสาวาทา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามโกหก หรือพูดจาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง พูดจาว่าร้าย ใส่ร้ายคนอื่น ทั้งนี้การโกหก หรือการพูดจาในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง อาจะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ มากมาย เช่น การเข้าใจผิด การโกรธ เกลียด และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นพุทธศานิกชนควรรักษาศีลในข้อนี้อย่างเคร่งครัด อานิสงส์ของการรักษาศีลในข้อนี้ คือ ผู้ปฎิบัติจะมีวาจาที่น่าเชื่อถือ ได้รับความเคารพจากผู้อื่นว่าเป็นผู้ที่พูดแต่งเรื่องจริง

สุราเมรยมัชปมาทัฎฐานา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามดื่มเหล้า หรือเครื่องดองของเมา อันจะทำให้เกิดการขาดสติ นอกจากนั้นยังรวมถึงของเสพติดต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถครองสติสัมปชัญญะได้อีกด้วย การไม่สามารถรักษาสติให้อยู่กับตนเองได้ตลอด เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการผิดศีลข้ออื่นๆ ตามมา อานิสงส์ของการถือศีลในข้อนี้ ได้แก่ การมีสิตรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ทำข้อผิดพลาดต่างๆ ให้เกิดขึ้น