ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

การรักษาศีล 8 ที่บ้าน ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมายของศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

ศีล 8 คืออะไร ความหมายของ ศีล 8

ในศาสนาพุทธนั้น นอกจากศีล 5 ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรักษา ปฏิบัติตามเพื่อความสงบร่มเย็นในชีวิตแล้ว ยังมีศีล 8 ที่คฤหัสถ์มักจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยการถือศีล 8 นั้นเชื่อกันว่าจะทำให้จิตใจผ่องใสได้มากกว่าการถือศีล 5 ข้อโดยทั่วไปอีกด้วยครับ สำหรับศีล 8 มีดังต่อไปนี้

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

ปาณาติปาตา เวรมณี เป็นศีลที่มีความหมายว่า ห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเด็ดขาด

อทินนา ทานา เวรมณี เป็นศีลที่มีความหมายว่า ห้ามการลักทรัพย์ หรือขโมยของผู้อื่นอย่างเด็ดขาด ศีลข้อนี้รวมถึงการฉ้อโกง หรือการได้ทรัพย์มาอย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เป็นศีลข้อที่มีความหมายว่า ให้งดเว้นการประพฤติผิดในกาม เช่นการผิดประเวณีกับลูก หรือภรรยาของผู้อื่น การนอกใจคู่สมรส ตลอดจนรู้จักการหักห้ามใจ ในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับกามารมณ์ทั้งหลาย

มุสาวาทา เวรมณี  เป็นศีลข้อที่ว่าด้วยการห้ามโกหก พูดปดหลอกลวง การพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง รู้จักซื่อสัตย์ พูดแต่ในเรื่องที่เป็นความจริงทั้งหมดทั้งสิ้น

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เป็นศีลข้อที่ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ดื่มเหล้า หรือของมึนเมาต่างๆ ทั้งนี้เพราะการดื่มสุรา หรือของมึนเมา จะเป็นบ่อเกิดแห่งการผิดศีลข้ออื่นๆ ตามไปด้วย สำหรับศีล 5 และศีล 8 ถือว่าศีลข้อนี้เป็นศีลที่มีความสำคัญมากที่สุด

วิกาลโภชนา เวรมณี เป็นศีลข้อที่ว่าด้วยการห้ามการบริโภคอาหารในเวลาหลังเพล (ประมาณ 11.00 น. -12.00 น.) ซึ่งเป็นเวลาที่นักบวชในศาสนาพุทธอย่างพระสงฆ์นั้นใช้ปฏิบัติตนกัน เป็นหลักที่ใช้ในการควบคุมสมาธิ เตือนตนเองอยู่เสมอว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อละวันนั้น เป็นการรับประทานเพื่อการดำรงชีพให้อยู่รอด ไม่ได้รับประทานเพื่อความอร่อย หรือเสพกับรสชาติของอาหารแต่ประการใด

นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามประทินร่างกายด้วยเครื่องหอม เสื้อผ้าเลิศหรู หรือเครื่องประดับต่างๆ ตลอดจนดนตรีกาล ความบันเทิงเริงใจต่างๆ เพื่อเป็นการเตือนใจให้รู้ว่า การรักษาศีลนั้นเป็นการทำให้จิตใจผ่องใส ปราศจากกิเลส ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประทินโฉม หรือตกแต่งร่างกายให้มีความสวยงาม อันเป็นการจมปลักอยู่กับกองกิเลสนั่นเอง

อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี เป็นศีลที่ว่าด้วยการห้ามนอนบนเตียงหรือตั่ง ที่มีความสะดวกสบายเกินไป เพราะการนอนอย่างสบายนั้นจะทำให้ไม่เกิดความเพียร ดังนั้นผู้ที่รักษาศีล 8 นั้น จะหาที่หลับที่นอน ที่ไม่สะดวกสบายมากนักระหว่างการรักษาศีล เพื่อฝึกตนให้เกิดความเคยชินกับความยากลำบาก อันเป็นสิ่งเตือนใจให้เกิดความมานะพยายาม ในการเข้าใจถึงหลักธรรมของพุทธศาสนานั่นเอง