หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

ตัวอย่างคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรบ้าง หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

คุณธรรมและจริยธรรม นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข โดยมีความหมายถึงการมุ่งเน้นความผาสุกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ คุณธรรมและจริยธรรมนั้นประกอบไปด้วย

หลักคุณธรรม

คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่จะต้องอบรมบ่มนิสัย หรือทำให้มีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีความสงบสุข และทำให้อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเรียบร้อย มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันและกัน โดยทั่วไปแล้วคุณธรรม มีหลักการที่ไม่ตายตัว แต่ส่วนมากแล้ว มักจะนำเอาหลักดังต่อไปนี้มาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณธรรม

ความเมตตา หมายถึงการรู้จักให้ความรัก ความปรารถนาดีให้กับผู้อื่น หรือผู้คนรอบข้าง ความต้องการที่จะเห็นคนอื่นได้รับความสุข อันเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี

ความกรุณา หมายถึงการรู้จักการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น ให้ได้รับสิ่งที่ดีๆ หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก หรือการสละสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เพื่อช่วยคนอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสิ่งนั้นมากกว่า

มีมุทิตา หมายถึงการยินดี เมื่อเห็นคนอื่นพ้นทุกข์ การแสดงความยินดีแก่ผู้อื่นด้วยใจจริง นอกจากนั้นยังหมายถึงการละวางจิตริษยา หรือความไม่ต้องการเห็นคนอื่นได้ดีกว่าออกไป ซึ่งความริษยานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความยุ่งเหยิง ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

มีอุเบกขา หมายถึงการรู้จักวางเฉย หรือปล่อยวางต่อสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ตลอดจนการวางใจให้เป็นกลาง ไม่หลงเข้าหาสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ยั่วยุอันเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมทั้งหลาย การมีอุเบกขาต่อสิ่งเหล่านี้ จะช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ได้อย่างดี และไม่หลงคล้อยตามไปกับมัน

มีจาคะ หมายถึงการฝึกตนเองให้รู้จักมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ การรู้จักให้คนอื่นด้วยใจจริง ไม่ให้เพราะว่าต้องการสิ่งตอบแทน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หลักจริยธรรม

จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงามที่เป็นหลักในการปฏิบัติตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นกำหนดขึ้นมาร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

โครงสร้างของจริยธรรมนั้น มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีของการดำรงชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละ การรับผิดชอบ ความยุติธรรม การรู้จักประหยัดอดออม ความซื่อสัตย์ ความอดออมและมัธยัสถ์ ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความอุตสาหะ ความมีเมตตาและกรุณา เป็นต้น

สรุปแล้ว จริยธรรมนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นครรลอง ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การกระทบกระทั่งระหว่างคนในสังคม หรือองค์กร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สังคม และองค์กรเหล่านั้น สามารถดำเนินไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางเอาไว้ในที่สุด