หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

หลักสัปปุริสธรรม7 กับเศรษฐกิจพอเพียง หลักสัปปุริสธรรม7 คืออะไร หลักสัปปุริสธรรม7 มีอะไรบ้าง ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา กาลัญญุตา ปริสัญญุตา ปุคคลปโรปรัญญุตา

หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

หลักสัปปุริสธรรม 7 คืออะไร ความหมายของ หลักสัปปุริสธรรม 7

สัปปุริสธรรม 7 เป็นแนวทาง หรือหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักของทางสายกลาง เพื่อให้สามารถดำเนชีวิตได้อย่างสะดวก ราบรื่น ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับสิ่งรอยตัวมากนัก ซึ่งหลักสัปุริสธรรม 7 ประการนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถทำความเข้าใจกับการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ยากอีกด้วย สำหรับหลักสัปปุริสธรรม 7 นั้น ประกอบไปด้วย

หลักสัปปุริสธรรม 7 มีอะไรบ้าง

ธัมมัญญุตา หมายถึง การเป็นผู้ที่รู้จักเหตุ หรือที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในชีวิตเราได้ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงให้ได้รับผลดีในท้ายที่สุด เช่น ทำไมเราถึงตกงาน ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ เมื่อเราสามารถรู้ได้ถึงเหตุแล้ว ก็จะสามารถหาวิธีแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ไม่ยาก

อัตถัญญุตา หมายถึง การเป็นผู้ที่รู้จักผล หรือผลลัพธ์ในการกระทำหรือเหตุการณ์บางอย่างในชีวิต เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือเพื่อที่จะได้ทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นหากมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราและคนรอบข้าง เช่น รู้ว่าหากตั้งใจทำงานแล้วจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ , รู้ว่าหากลักขโมยแล้วจะต้องถูกตำรวจจับไปดำเนินคดี เป็นต้น

อัตตัญญุตา หมายถึง การเป็นผู้รู้จักตนเอง หรือรู้จักยอมรับข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อที่จะได้แก้ไข ปรับปรุงตนเองให้เป็นคนที่ดีมากขึ้น เช่น รู้ตัวเองว่ามีข้อบกพร่องในการชอบพูดเรื่องโกหก ซึ่งจะได้แก้ไขข้อเสียดังกล่าวให้หายไปในที่สุด

มัตตัญญุตา หมายถึงการเป็นผู้ที่รู้จักประมาณตนเอง ประมาณสถานการณ์ ว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด ทำได้มากน้อยแค่ไหน หรือมีได้มากน้อยอย่างไร หลักข้อนี้พูดง่ายๆ คือ อ่าทำอะไรที่มันเกินตัว เช่น รู้จักตนเองว่าสามารถวิ่งได้วันละ 5 กิโลเมตร ก็ไม่ควรฝืนวิ่งมากกว่านั้น เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหา หรือผลเสียต่อร่างกายได้

กาลัญญุตา หมายถึงการรู้จักกาลเทศะ การรู้อะไรควรไม่ควร เพื่อที่ว่าจะได้สามารถปฏิบัติตนให้ควรแก่กาลได้อย่างเหมาะสม สำหรับหลักในข้อนี้ จะสามารถช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติ รู้จักการตรงต่อเวลา และจะได้จัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

ปริสัญญุตา หมายถึงการรู้จักบริษัท หรือรู้จักกลุ่มคน สังคม มีความหมายครอบคลุมถึงการเข้าใจตนเอง ผู้อื่นในสังคม เพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม สำหรับการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างราบรื่น มีไมตรีจิต มิตรภาพ และความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึงการรู้จักคบคน การรู้จักผู้อื่น สำหรับหลักในข้อนี้มีความหมายถึงการเลือกคบคนที่ดี ที่จะช่วยส่งผลทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น หลีกเลี่ยงการคบกับคนที่ไม่ดี ซึ่งจะฉุดดึงชีวิจของเราให้ตกต่ำลง ตามคำที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” นั่นเอง