อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

อิทธิบาท 4 คืออะไร อิทธิบาท 4 มีอะไรบ้าง อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

อิทธิบาท 4 คืออะไร ความหมายของ อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 นั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ ตามแนวความเชื่อของทางพุทธศาสนา โดยหากมีการนำเอาอิทธิบาท 4 ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสำเร็จสมกับที่ตั้งใจไว้ได้ ทั้งการเรียน การทำงาน หรือสิ่งที่มุ่งหวังในด้านต่างๆ

สำหรับอิทธิบาท 4 นั้น แปลกันตรงตัวหมายความว่า “รากฐานแห่งความสำเร็จ 4 ประการ” เป็นหลักการดำเนินชีวิต หรือคำสอนในการใช้ชีวิต ที่ชาวพุทธได้รับการถ่ายทอดมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าหากนำเอาไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ก็จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

อิทธิบาท 4 นั้น ประกอบไปด้วย

  1. ฉันทะ หมายความว่า การทำอะไรนั้น ก่อนอื่นจะต้องพอใจ หรือรักในสิ่งที่ทำเสียก่อน อย่าลืมว่าความสำเร็จทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นก็ด้วยความรักในสิ่งที่ทำ เมื่อรักในสิ่งที่ทำ ทำแล้วผลงานมักจะออกมาดี ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าอยากให้ผลออกมาดี หรือประสบความสำเร็จ ควรถามตนเองดูเสียก่อนว่า มีความรักหรือพอใจในสิ่งที่ทำอยู่นั้นมากน้อยแค่ไหนครับ
  2. วิริยะ หมายความถึงความพากเพียร หรือการพยายามเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมาย ซึ่งก็คือการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่มุ่งหวัง โดยไม่ย่อท้อ หรือยอมแพ้กับอุปสรรคที่ขวางทางแห่งความสำเร็จอยู่อย่างง่ายๆ ทั้งนี้หากคุณตั้งมั่งมีวิริยะอยู่ในใจเสมอ แม้ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตาม ก็จะไม่เกิดความย่อท้อได้ง่ายๆ เลย และเมื่อคุณสามารถฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้แล้ว ความสำเร็จจะรอคอยอยู่เบื้องหน้าครับ
  3. จิตตะ หมายความถึงการมีสมาธิ มีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ทำอยู่อย่างแน่วแน่ ทั้งนี้เพราะการมีสมาธิและความแน่วแน่ ในการทำสิ่งต่างๆ นั้นจะทำให้ไม่วอกแวก ดังนั้นการทำสิ่งต่างๆ อย่างมุ่งมั่นจึงสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ นอกจากนั้นแล้ว การมีจิตตะอยู่เสมอ ยังเป็นส่วนช่วยทำให้คุณไม่ท้อแท้กับอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาระหว่างทางของการประสบความสำเร็จได้อีกด้วย
  4. วิมังสา หมายความถึงการทบทวนสิ่งที่ทำอยู่นั้น ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือสิ่งที่ทำอยู่นั้น จะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิต การยึดหลักวิมังสาไว้อยู่เสมอนั้น จะทำให้คุณรู้ตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น จะสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆ หรือไม่ หากพบว่าเป็นแนวทางที่ผิดหรือ อาจจะไม่ได้ผิด แต่ไม่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ คุณก็สามารถที่จะรู้และปรับแก้ให้ถูกต้องได้อยู่เสมอ ไม่ใช่ทนทำไปอย่างนั้น ซึ่งนอกจากจะไม่ทำให้ได้รับความสำเร็จแล้ว ยังเสียเวลาอีกด้วย