โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงและมีลักษณะอย่างไร

โรคติดต่อมีอะไรบ้าง โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงและมีลักษณะอย่างไร

โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงและมีลักษณะอย่างไร

โรคติดต่อคืออะไร โรคติดต่อหมายถึงอะไร

สำหรับโรคติดต่อนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้น แล้วสามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้โดยผ่านทางพาหะนำโรคประเภทต่างๆ ซึ่งโรคติดต่อนั้นนอกจากจะเกิดจากเชื้อโรค ที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคต่างๆ แล้ว ปัจจัยในการระบาดยังรวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์หรือสัตว์พาหะเองด้วยเช่นกัน โรคติดต่อนั้นสามารถระบาดสู่ผู้อื่นได้ โดยผ่านทางการสัมผัสเนื้อตัว สารคัดหลั่ง การไอ จามตลอดจนการมีเพศสสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ซึ่งโรคติดต่อนั้นก็มีระดับของความรุนแรงหลายระดับ ดังนี้

โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออันตรายมีอะไรบ้าง

โรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการระบาดขึ้น เพราะเมื่อเป็นโรคติดต่อประเภทนี้แล้ว จะส่งผลทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรง และอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายอีกด้วย สำหรับโรคติดต่อร้ายแรง หรืออันตรายนี้ได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้เหลือง ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ

โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยใน พ.ศ. 2524 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศ ให้มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมอยู่ 44 โรค ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้เหลือง ฝีดาษ กาฬโรค อหิวาตกโรค ไอกรน ไข้กาฬหลังแอ่น โรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ โรคหัด หัดเยอรมัน โรคคางทูม โรคสุกอีใส ไข้สมองอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคตาแดงที่เกิดจากไวรัส อาการของอาหารเป็นพิษ โรคบิด ทั้งชนิดที่เกิดจากเชื้ออะมีบา และเชื้อบะซิลลารี ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม ไข้รากสาดใหญ่ สครับไทฟัสและมูรีนไทฟัส โรคแอนแทร็กซ์ โรคเรื้อน ไข้จับสั่น(มาลาเรีย) โรคทริคิโนซิส โรคคุดทะราด โรคฉี่หนูหรือล็ปโตสไปโรซิส โรคเรื้อน ซิฟิสิส หนองในทั้งแบบแท้และแบบเทียม โรคแผลริมอ่อน กามโรคในต่อมและท่อน้ำเหลือง กามโรคที่โคนขาหนีบ แผลเรื้อรัง โรคเท้าเช้า ไข้กลับซ้ำ โรคอุจจาระร่วง

สำหรับโรคในหมวดหมู่นี้ จะเป็นโรคที่จัดว่าเป็นโรคติดต่อ ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อขึ้น เพราะหากมีการติดต่อจะระบาดได้เป็นวงกว้างนั่นเอง

โรคติดต่อที่ต้องมีการแจ้งความ

โรคติดต่อที่ต้องมีการแจ้งความ ซึ่งเป็นโรคที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อติดเชื้อหรือเกิดอาการของโรคมาแล้ว จะต้องมีการแจ้งไปยังหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขโดยเร็ว เนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการจำกัด หรือควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อ หรือแพร่ระบาดไปยังผู้อื่น

สำหรับโรคติดต่อประเภทนี้ มี 15 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค โรคไข้เหลือง กาฬโรค ฝีดาษ คอตีบ บาดทะยักที่ระบาดในเด็กเกิดใหม่ โรคโปลิโอ ไข้สมองอักเสบ โรคไข้พิษสุนัขบ้า ไข้รากสาดใหญ่ โรคแอนแทร็กซ์ โรคทริคิโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ (HIV) โรคคุดทะราดระยะติดต่อ

การป้องกันโรคติดต่อ

ทั้งนี้เราสามารถป้องกันโรคติดต่อได้โดยการไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ตลอดจนรักษาร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆ และการระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย