โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน ความหมายของโรคไม่ติดต่อ แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ตัอย่างโรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง โรคไม่ติดต่อในปัจจุบัน

โรคไม่ติดต่อหมายถึงอะไร ความหมายของโรคไม่ติดต่อ

โรคไม่ติดต่อ (Non Communicable Disease) เป็นอาการของกลุ่มโรค และความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย แต่จะไม่มีการติดต่อแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้จึงสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการป่วยได้อย่างปกติและปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นติดเชื้อจากภายนอกเพิ่มขึ้น เพราะอาการของโรคบางอย่างจะทำให้เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้ว อาการของผู้ป่วยจะหนักขึ้นและร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว

โรคไม่ติดต่อนั้นจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับความผิดของตัวผู้ป่วยเองอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ (ต่างจากโรคติดต่อที่มักจะเกิดจากเชื้อจุลชีพเป็นสาเหตุ) เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิต ฯลฯ โรคไม่ติดต่อที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคสมอง โรคมะเร็ง โรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม เป็นต้น ซึ่งอาการของโรคประเภทนี้ มักจะเริ่มจากอาการผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่ง ในร่างกาย จากนั้นจะค่อยๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะส่งผลทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว

โรคไม่ติดต่อนั้น ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง รวมถึงอาการของโรคและความผิดปกติ ที่ส่งต่อทางพันธุธรรม เช่น กลุ่มอาการของโรคดาวน์ ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น

โรคไม่ติดต่อ ยังรวมถึงอาการหรือ กลุ่มของโรคทางจิต เช่น จิตเภท และโรคประสาทอีกด้วย

แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

– หมั่นดูแลร่างกาย และสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งการทำให้ตัวเองแข็งแรงนั้นสามารถเริ่มได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งจะเป็นตัวการทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

– หมั่นดูแลรักษาสุขภาพจิต ให้ดีอยู่เสมอ ทำให้จิตมีความผ่องใส ลดความเครียด สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางจิตต่างๆ เช่นโรคประสาทได้อย่างดี

– การพักผ่อนที่เพียงพอ และการไม่ใช้ร่างกายหนักจนเกินไป ในการทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดโรคไม่ติดต่อได้หลายอย่างเลยทีเดียว

– หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิต หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเซฟตัวเองให้มากที่สุด เพราะบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อได้เช่นกัน อาทิ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะของร่างกาย ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ เป็นต้น

– หมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกัน

– หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ