20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

20 ไม้ม้วน : บทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ (กาพย์ยานี 11)

กรกฎาคม 27, 2017 admin 0

กาพย์ยานี 11 คืออะไร กาพย์ยานี เป็นคำประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด มีทั้งแต่งสลับกับคำประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลำพัง กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท บาทละ 11 คำ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า กาพย์ยานี 11 ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 บทกลอนผู้ใหญ่หาผ […]

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

ศีล 5 คืออะไร ความหมายของ ศีล 5 สำหรับชาวพุทธแล้ว ศีล 5 เป็นศีลที่ถือได้ว่ารักษาได้ง่ายมากที่สุด เนื่องจากมีข้อบังคับน้อย ฆราวาสทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่เหมือนการรักษาศีลของผู้ปฏิบัติธรรม หรือพระภิกษุสงฆ์ ที่จะมีการงดเว้นข้อห้ามมากมายหลายประก […]

วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

วิบากกรรมคืออะไร วิบากกรรมหมายถึงอะไร วิบากกรรมนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง ที่เคยทำมาในอดีต ทั้งชาติก่อน และชาติปัจจุบัน แต่ก็ยังมีผลมาจนถึงช่วงเวลาในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นล้วนแล้วแต่เกิดม […]

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

คุณธรรม 4 ประการ นั้นเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างราบรื่น ซึ่งแนวทางของคุณธรรม 4 ประการนี้ได้รับการพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานเอาไว้ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโ […]

การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ

การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

การเสียสละนั้นเป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “ทาน” ในพระพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งก็หมายความว่า เป็นการที่คุณสละสิ่งที่ตนเองนั้นมีอยู่ให้คนอื่นที่จำเป็นต้องใช้สิ่งนั้นเช่นกัน เพื่อให้เขาสามารถพ้นต่อความทุกข์ยากได้ หรือพ้นจากความเดือดร้อนนั้นได้ การเสียสละ […]

พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง

พรหมวิหาร 4 คืออะไร หมายถึงอะไร หลักพรหมวิหาร 4 มีอะไรบ้าง

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

พรหมวิหาร 4 คืออะไร พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร พรหมวิหาร 4 นั้นเป็นหลักธรรม หรือแนวทางการปฏิบัติตน สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือผู้นำ ผู้ปกครอง อันจะช่วยทำให้สามารถปกครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจของคนในปกครอง เพื่อให้กิจ […]

โรครํามะนาดคืออะไร โรครำมะนาดรักษาอย่างไร การป้องกันโรครํามะนาด

โรครํามะนาดคืออะไร โรครำมะนาดรักษาอย่างไร การป้องกันโรครํามะนาด

กรกฎาคม 13, 2017 admin 0

โรครํามะนาดคืออะไร โรครำมะนาด หรือโรคปริทนต์ เป็นโรคในช่องปากชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอาการเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง เหงือกบวม เป็นหนอง จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรคเหงือกอักเสบ แต่อย่างไรก็ตามอาการของโรคปริทนต์นั้นไม่ได้มีแค่อาการที่เกิดกับเหงือกโดยเฉพาะ […]