อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

อิทธิบาท 4 หลักธรรม ในการทํางานร่วมกัน ธรรมะกับการทำงานเป็นทีม

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

อิทธิบาท 4 คืออะไร ความหมายของ อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 นั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ ตามแนวความเชื่อของทางพุทธศาสนา โดยหากมีการนำเอาอิทธิบาท 4 ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสำเร็จสมกับที่ตั้งใจไ […]

หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน คุณธรรมและจริยธรรม นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข โดยมีความหมายถึงการมุ่งเน้นความผาสุกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ คุณธรรมและจริยธรรมนั้นประกอบไปด้วย หลักคุณธรร […]

หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

หลักสัปปุริสธรรม 7 กับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามสายกลาง

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

หลักสัปปุริสธรรม 7 คืออะไร ความหมายของ หลักสัปปุริสธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 เป็นแนวทาง หรือหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักของทางสายกลาง เพื่อให้สามารถดำเนชีวิตได้อย่างสะดวก ราบรื่น ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับสิ่งรอยตัวมากนัก ซึ่งหลักสัปุริสธรรม 7 ประการนั้นจะช่วยท […]

หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน

หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 การนําไปใช้กับการทํางาน

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

สังคหวัตถุ 4 คืออะไร ความหมายของ สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรม หรือหลักในการดำเนินชีวิต ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ ที่เชื่อกันว่าเมื่อยึดหลักสังคหวัตถุ ในชีวิตประจำวันแล้ว จะช่วยทำให้สามารถผูกใจคนอื่นได้ ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นได้อย่า […]

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

ศีล 8 มีข้อห้ามอะไรบ้าง ความหมาย คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

สิงหาคม 8, 2017 admin 0

ศีล 8 คืออะไร ความหมายของ ศีล 8 ในศาสนาพุทธนั้น นอกจากศีล 5 ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรักษา ปฏิบัติตามเพื่อความสงบร่มเย็นในชีวิตแล้ว ยังมีศีล 8 ที่คฤหัสถ์มักจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยการถือศีล 8 นั้นเชื่อกันว่าจะทำให้จิตใจผ่องใส […]